Algemene voorwaarden

 

Artikel 1, Definities

Leverancier

Binnen deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder "Leverancier", de firma GSD ICT-Services B.V. kantoorhoudend te Wilhelminastraat 6, 6441 AE te Brunssum, vermeld bij de kamer van koophandel te maastricht onder dossier nummer 59095229.

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten wordt gesloten.

Overeenkomst

Het contract tussen de leverancier en opdrachtgever met betrekking tot het leveren van goederen en/of diensten.

Artikel 2, Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen leverancier en opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn binnen overeenkomsten met leverancier niet van toepassing.

Artikel 3, Aanbiedingen

Alle offertes door leverancier geleverd aan opdrachtgever zijn van vrijblijvende aard tenzij anders is bepaald.

Geleverde offertes door leverancier hebben in basis een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is bepaald.

Artikel 4, Aanvaarding

Een overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever komt tot stand indien opdrachtgever de opdrachtbevestiging aan leverancier schriftelijk, per fax of middels email mededeelt. Aanvullingen en/of wijzigingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 5, Prijs informatie

Alle prijzen welke leverancier aan opdrachtgever vermeld zijn uitgedrukt in euro`s en zijn exclusief de wettelijke belastingen.

Artikel 6, Duur van de overeenkomst

Indien er sprake is van een overeenkomst waarbij het aspect duur van toepassing is, zal dit als onbepaald dienen te worden beschouwt, tenzij anders is bepaald.

Artikel 7, Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor iedere vordering in verband met ( het gebruik van ) diensten en/of goederen door opdrachtgever.

Artikel 8, Beeindiging

Indien er sprake is van een overeenkomst waarbij het aspect duur van toepassing is kan deze uitsluitend na het verstrijken van de mimimumduur schriftelijk worden beeindigt, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Daarnaast kan leverancier op elk willekeurig moment overgaan tot ontbinding van een gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, indien er door opdrachtgever sprake is van oneigenlijk gebruik ( in de ruimste zin des woords ) met betrekking tot de geleverde diensten en/of goederen van leverancier.

Artikel 9, Levering

De door leverancier eventueel vermelde levertermijn kan nimmer als fatale termijn dienen te worden beschouwd. Overschrijding van een levertermijn kan nooit leiden tot schadevergoeding, ontbinding of enige andere aktie jegens leverancier.

Artikel 10, Betalingen

Betaling van de geleverde diensten en/of goederen aan opdrachtgever dienen te geschieden door storting van, of overmaking op een door de leverancier aangewezen bankrekening of girorekening.

Opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op kortingen of verrekeningen. Iedere betaling door opdrachtgever strekt ten eerste tot voldoening van eventueel verschuldigde kosten, schaden en interesten en daarna tot kwijting van de oudste openstaande vordering.

Artikel 11, Aansprakelijkheid

Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard of omvang dan ook die is ontstaan door de uitvoering of vanwege leverancier, van hetgeen met opdrachtgever is overeengekomen tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Onverminderd het in andere artikelen en in het vorige lid van deze algemene voorwaarden bepaalde is leverancier in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:

bedrijfsschade, gevolgschade, schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of door gebruik van diensten/goederen voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is. Schade door geleverde diensten en/of goederen. Schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op magenetische of optische informatie dragers. Voor schade veroorzaakt door medewerkers van leverancier en/of door haar ingeschakelde derden.

Leverancier is nooit aansprakelijk voor schade aan derden wegens gebruik van geleverde diensten en/of goederen aan opdrachtgever.

Bij eventueele aansprakelijkheid van leverancier kan het aansprakelijke bedrag nimmer hoger zijn dan het bedrag welk in overeenkomst met opdrachtgever is beschreven.

Artikel 12, Eigendomsvoorbehoud

De door de leverancier vervaardigde goederen blijven te allen tijde eigendom van de leverancier tenzij anders is bepaald.

Het eigendom van de geleverde diensten en/of goederen wordt door de leverancier uitdrukkelijk voorbehouden totdat een volledige betaling heeft plaatsgevonden door opdrachtgever. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere levering van goederen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Indien opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen in welke wijze dan ook kan voldoen wordt leverancier, na opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gevrijwaard door opdrachtgever om zonder verdere rechterlijke tussenkomst deze onder eigen beheer te vermarkten ter compensatie van schulden door opdrachtgever.

Betreffende artikel is ook van toepassing op het moment dat leverancier rechten in welke vorm dan ook tussentijds, of in vooruit, heeft overgedragen aan opdrachtgever.

Artikel 13, Wijzigingen alg. voorwaarden

Leverancier behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden haar inziens te wijzigigen of aan te vullen.

Artikel 14, Geschillen / toepasselijkheid

Op de door gesloten overeenkomst(en) tussen leverancier en opdrachtgever is bij uitsluiting nederlands recht van toepassing. Bij nietig verklaring door gerechtelijke uitspraak een dezer voorwaarden, zullen overige bepalingen van kracht blijven.

 

u zeer snel en eenvoudig complete rapportages kunt realiseren, en dat binnen een paar muisklikken.

 

Onderstaand treft u een voorbeeld rapportage aan, gemaakt middels de in-beeld management tool.

 

Wilt u meer weten over In-Beeld?
Neem dan contact met ons op.
 

 

 

Bel vrijblijvend voor meer informatie
085-2735263